Społeczność dla społeczności

Rzadko się zda­rza, żeby do urze­czy­wist­nie­nia jakieś idei wystar­czył jeden czło­wiek. Prze­waż­nie potrzebny jest zbio­rowy wysi­łek, który dopiero w połą­cze­niu zaczyna przy­no­sić widoczne efekty.

schodyJed­nak na samym początku potrzebna jest idea, jakaś iskra, która zapo­cząt­kuje coś nowego. O takich ide­ach zawsze warto mówić dla­tego dzi­siaj o dwóch takich inicjatywach.

 
33rd Degree 4 charity

Kon­fe­ren­cji 33rd Degree nie trzeba przed­sta­wiać. W tym roku jest nato­miast pierw­sza jej edy­cja cha­ry­ta­tywna, któ­rej cały dochód zosta­nie prze­zna­czony na cele cha­ry­ta­tywne m. in. na takie ini­cja­tywy jak Szla­chetna Paczka i Mam Marze­nie. 33rd Degree 4 cha­rity już 13 października.

 

Szko­le­nie Scrum

Drugą cie­kawą ideą przy­go­to­waną przez kolegę Wik­tora jest szko­le­nie “Mity i pro­blemy w Agile – mity o Scrum” skie­ro­wane do spo­łecz­no­ści, które odbę­dzie się 4 paź­dzier­nika w Kra­ko­wie. Szko­le­nie jest dar­mowe z jed­nym zastrze­że­niem — uczest­nicy zobo­wią­zują się poświę­cić 8h dla spo­łecz­no­ści w wybrany przez sie­bie sposób.


[InfoShare 2013] Cross-platform driven development — WP8, Win8, Android i iOS na wyciągnięcie ręki

Jeśli ktoś inte­re­suje się spo­so­bami two­rze­nia mobil­nych roz­wią­zań na potrzeby sys­te­mów iOS, Android, Win­dows 8 i Win­dows Phone zapra­szam na moją pre­zen­ta­cję na kon­fe­ren­cji Info­Share. Poni­żej zapo­wiedź i zapro­sze­nie nagrane do C4P.


Programowanie równoległe jeszce nigdy nie było tak proste. Rzecz o Parallel Programming w .NET Framework.

Edy­cja 2013 kon­fe­ren­cji 4Developers już za nami. Dzię­kuję wszyst­kim za wybra­nie mojej sesji o pro­gra­mo­wa­niu rów­no­le­głym w .NET Fra­me­work. Obie­cane slajdy poniżej.  


Pasja — jeden z kluczowych składników Zasady Jeża

Pasja. Słowo klucz, które w dosyć dobrym stop­niu oddaje jak wielką przy­jem­ność czer­piemy z tego co robimy. Jak bar­dzo nam na tym zależy. I nie ważne czy jest to aktyw­ność z zawo­dowa czy pry­watna. Oczy­wi­ście naj­lep­sze połą­cze­nie osią­gniemy wtedy, gdy naszą pasję będzie mogli reali­zo­wać przez więk­szość czasu jaki został nam dany. Prze­waż­nie owoce zro­dzone


Pragmatycznie o Karierze Programisty

Ostat­nio popro­wa­dzi­łem jedną z sesji na tar­gach Kariera Pro­gra­mi­sty w Pozna­niu i Rze­szo­wie, a wcze­śniej w Kra­ko­wie o czym pisa­łem w tym w krót­kim, ina­gu­ra­cyj­nym :) wpi­sie. Impreza jest cykliczna i poja­wia się mniej wię­cej co mie­siąc w innym mie­ście. Jako że wyda­rze­nie było mocno zwią­zane z roz­wo­jem kariery i szu­ka­niem nowych ście­żek zawo­do­wych przez


Greg Young 25 marca w Lublinie

Tak nie prze­sły­sze­li­ście się Greg Young poja­wił się dzi­siaj w Lubli­nie! Przez pra­wie 2 godziny mogli­śmy posłu­chać o kon­cep­cji Event Sourcing’u i sil­niku bazo­da­no­wym Even­Store. Jeśli ktoś chciałby sie zapo­znać z przy­kła­do­wych kodem, który poka­zy­wał Greg można go zna­leźć w tym miej­scu Sim­ple­CQRS. Pre­zen­ta­cja skła­dała się z dwóch czę­ści. Pierw­sza z nich była  łagod­nym wpro­wa­dze­niem


Trzy kręgi zasady jeża

Pod­czas kon­fe­ren­cji Kariera Pro­gra­mi­sty w Kra­ko­wie 9 lutego mia­łem przy­jem­ność zapre­zen­to­wa­nia sesji pod tytu­łem Trzy kręgi zasady jeża — zapla­nuj swoją karierę. Slajdy z tej pre­zen­ta­cji są dostępne do ścią­gnię­cia tutaj.