Archiwum Autora: Piotr Karczmarz

Trzy kręgi zasady jeża

Pod­czas kon­fe­ren­cji Kariera Pro­gra­mi­sty w Kra­ko­wie 9 lutego mia­łem przy­jem­ność zapre­zen­to­wa­nia sesji pod tytu­łem Trzy kręgi zasady jeża — zapla­nuj swoją karierę. Slajdy z tej pre­zen­ta­cji są dostępne do ścią­gnię­cia tutaj.