Greg Young 25 marca w Lublinie

Tak nie prze­sły­sze­li­ście się Greg Young poja­wił się dzi­siaj w Lubli­nie! Przez pra­wie 2 godziny mogli­śmy posłu­chać o kon­cep­cji Event Sourcing’u i sil­niku bazo­da­no­wym EvenStore.

Jeśli ktoś chciałby sie zapo­znać z przy­kła­do­wych kodem, który poka­zy­wał Greg można go zna­leźć w tym miej­scu Sim­ple­CQRS.

Pre­zen­ta­cja skła­dała się z dwóch czę­ści. Pierw­sza z nich była  łagod­nym wpro­wa­dze­niem do idei Event Sourcing’u, wyja­śnie­niem istoty i real­nych potrzeb, na które ES był odpo­wie­dzią. Nie było więc teo­rii, a sama esen­cja prag­ma­ty­zmu i wska­za­nie w jakiej kla­sie pro­ble­mów ES może być użyteczny.

Druga część składa się z dzia­ła­ją­cego dema sil­nika per­sy­sten­cji Event­Store zapro­jek­to­wa­nego i dedy­ko­wa­nego do współ­pracy z “event-sources appli­ca­tions”. Czyli mamy dedy­ko­waną bazę danych spe­cjal­nie do ES. Źró­dła wer­sji open-source dostępne są na githu­bie. Wer­sja komer­cyjna ze wspar­ciem dla “multi-node” jest do pobra­nia w wer­sji binar­nej ze strony projektu.

Poja­wiła się także infor­ma­cja, pod koniec pre­zen­ta­cji, o kolej­nej edy­cji kon­fe­ren­cji WeActuallyBuildsStuff.com, która będzie miała swoją odsłonę pod koniec (9–11 grud­nia?) 2013 r. Z tego co pamię­tam “…3 days, 50 spe­akers, like QCon but bet­ter :) for about 400 euros…” Zapo­wiada się obecująco :)

Wyda­rze­nie nie mogłoby się obyć bez wspar­cia Lublin JUG, CGM Pol­ska, Poli­tech­niki Lubel­skiej oraz okna na świat jakim stał Lublin Air­port (yes, yes, yes :) bez któ­rego Gre­gowi byłoby trudno odwie­dzić nasze piękne mia­sto — z tego co wiem przy­le­ciał pro­sto z Londynu.

Kilka fotek z tego wydarzenia:

IMG_2470 IMG_2469 IMG_2468 IMG_2466 IMG_2467

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres pozostanie ukryty.Pola wymagane zostały oznaczone *