[InfoShare 2013] Cross-platform driven development — WP8, Win8, Android i iOS na wyciągnięcie ręki

Jeśli ktoś inte­re­suje się spo­so­bami two­rze­nia mobil­nych roz­wią­zań na potrzeby sys­te­mów iOS, Android, Win­dows 8 i Win­dows Phone zapra­szam na moją pre­zen­ta­cję na kon­fe­ren­cji Info­Share. Poni­żej zapo­wiedź i zapro­sze­nie nagrane do C4P.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres pozostanie ukryty.Pola wymagane zostały oznaczone *