Pragmatycznie o Karierze Programisty

Ostat­nio popro­wa­dzi­łem jedną z sesji na tar­gach Kariera Pro­gra­mi­sty w Pozna­niu i Rze­szo­wie, a wcze­śniej w Kra­ko­wie o czym pisa­łem w tym w krót­kim, ina­gu­ra­cyj­nym :) wpi­sie. Impreza jest cykliczna i poja­wia się mniej wię­cej co mie­siąc w innym mie­ście. Jako że wyda­rze­nie było mocno zwią­zane z roz­wo­jem kariery i szu­ka­niem nowych ście­żek zawo­do­wych przez dewe­lo­pe­rów dla­tego przy­go­to­wa­łem “miękką” pre­zen­ta­cję wła­śnie z per­pek­tywy insi­dera i subiek­tyw­nego spoj­rze­nia czło­wieka z branży IT.

Jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych slaj­dów jest ten o dys­funk­cyj­nych fir­mach IT. Jest tam zbiór kil­ku­na­stu antyw­zor­ców, które czę­sto można spo­tkać w fir­mach tego typu. Im wię­cej ele­men­tów z listy odnaj­du­jesz w fir­mie, w któ­rej aktu­al­nie pra­cu­jesz tym bar­dziej jest on dysfunkcyjna :)


Jeśli odkry­jesz, że twoja firma/dział/zespół prze­jawa zna­miona dys­funk­cyj­no­ści wtedy masz dwie moż­li­wo­ści dzia­ła­nia. Jeśli masz takie moż­li­wo­ści wpły­wasz na ota­cza­jące Cię śro­do­wi­sko pracy “zagi­na­jąc cza­so­prze­strzeń” co czę­ściowo pomaga uzdro­wić nie­do­ma­ga­jące pro­cesy w fir­mie. Pole­cam ten spo­sób jako próbę wyj­ścia ze strefy kom­fortu i prze­ko­na­nie innych do koniecz­nych zmian. Jeśli jed­nak osoby decy­zyjne i mające realny wpływ na spo­sób pracy w fir­mie bro­nią się nogami i rękami przed zmianą, wtedy należy roz­wa­żyć za i prze­ciw. Na pewno wtedy przy­daje się odpo­wie­dze­nie sobie na pyta­nie w jakim stop­niu obecna praca przy­bliża Cię do tej “dream job”, o któ­rej zawsze marzy­łeś. Jeśli nawet o mili­metr wtedy masz jasną odpo­wiedź co robić dalej.

Jed­nym z cie­ka­wych pytań, które dosta­łem od słu­cha­czy doty­czyło oso­bi­stego roz­woju i próby nadą­ża­nia za zmie­nia­jącą się jak w kalej­do­sko­pie tech­no­lo­gią. Oprócz szko­leń i warsz­ta­tów, którę są naj­bar­dziej efek­tywne pod wzglę­dem cza­so­wym, żeby przy­jąć nową wie­dzę i zacząć jej uży­wać (tutaj oczy­wi­ście pole­cam cykl szko­leń, które m. in. pro­wa­dzę, two­rzo­nych i reali­zo­wa­nych z myślą “prak­tycy dla prak­ty­ków” w Bot­tega IT Solu­tions) jest jesz­cze jeden spo­sób żeby pozo­stać na “fali”. Jest nim uczest­ni­cze­nie w szko­le­niach on-line. Z wła­snego doświad­cze­nia mogę pole­cić szko­le­nia on-line dostępne na Pluralsight.com. Pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wane z odpo­wied­nią gra­da­cją poziomu trud­no­ści od któ­rego chcie­li­by­śmy zacząć. Jeśli ktoś zna jesz­cze inne sajty tego typu niech podzieli się wiedzą :)

Czego Wy uży­wa­cie żeby pozo­stać na tech­no­lo­gicz­nej fali ?

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres pozostanie ukryty.Pola wymagane zostały oznaczone *