Społeczność dla społeczności

Rzadko się zda­rza, żeby do urze­czy­wist­nie­nia jakieś idei wystar­czył jeden czło­wiek. Prze­waż­nie potrzebny jest zbio­rowy wysi­łek, który dopiero w połą­cze­niu zaczyna przy­no­sić widoczne efekty.

schodyJed­nak na samym początku potrzebna jest idea, jakaś iskra, która zapo­cząt­kuje coś nowego. O takich ide­ach zawsze warto mówić dla­tego dzi­siaj o dwóch takich inicjatywach.

 
33rd Degree 4 charity

Kon­fe­ren­cji 33rd Degree nie trzeba przed­sta­wiać. W tym roku jest nato­miast pierw­sza jej edy­cja cha­ry­ta­tywna, któ­rej cały dochód zosta­nie prze­zna­czony na cele cha­ry­ta­tywne m. in. na takie ini­cja­tywy jak Szla­chetna Paczka i Mam Marze­nie. 33rd Degree 4 cha­rity już 13 października.

 

Szko­le­nie Scrum

Drugą cie­kawą ideą przy­go­to­waną przez kolegę Wik­tora jest szko­le­nie “Mity i pro­blemy w Agile – mity o Scrum” skie­ro­wane do spo­łecz­no­ści, które odbę­dzie się 4 paź­dzier­nika w Kra­ko­wie. Szko­le­nie jest dar­mowe z jed­nym zastrze­że­niem — uczest­nicy zobo­wią­zują się poświę­cić 8h dla spo­łecz­no­ści w wybrany przez sie­bie sposób.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres pozostanie ukryty.Pola wymagane zostały oznaczone *